عصر خدماتارتقای خدمات دولت | عصر خدمات

عملکرد اقتصادی دولت دوازدهم
طبق ارزیابی مرحله سوم شورای فناوری اطلاعات، افزایش میزان الکترونیکی شدن خدمات الکترونیکی دولت به ۴۰ درصد خدمات ارتقا یافته است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار