عصر خدماتارتقای صنعت گردشگری | عصر خدمات

سازمان منطقه آزاد کیش؛
پژوهشگران بر این باورند که جزیره کیش با توجه به پیشینه تاریخی و فرهنگی و ویژگی‌ها و تنوع طبیعی خود، می‌تواند از بزرگ‌ترین قطب‌های گردشگری ایران و حتی جهان باشد و اکنون نیازمند گردشگر و گردشگری الکترونیکی برای توسعه این صنعت پردرآمد است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار