عصر خدماتارز دیجیتالی | عصر خدمات

رییس کل بیمه مرکزی؛
رییس کل بیمه مرکزی گفت: ورود فن آوری نوین در صنعت بیمه، یک نیاز جدی است و هرگونه مقاومت در این خصوص به زیان این صنعت تمام خواهد شد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار