عصر خدماتارسال اقلام مورد نیاز سیل زدگان | عصر خدمات

مدیر کل امور اتباع خارجی و مهاجرین وزارت کشور:
مدیر کل امور اتباع خارجی و مهاجرین وزارت کشور از رسیدگی به اتباع خارجی آسیب دیده و تامین اقلام مورد نیاز این افراد در حادثه سیل اخیر در کشور خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار