عصر خدماتارسال محموله حمایتی به مناطق سیل زده | عصر خدمات

رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران از ارسال دومین محموله حمایتی این مجموعه به سیل زدگان خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار