عصر خدماتاساندارد | عصر خدمات

رئیس سازمان ملی استاندارد مطرح کرد:
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: ساز و کارهای طراحی شده نظارتی این سازمان حتی در دورافتاده ترین نقاط کشور سبب شده تا هیچگاه با نگرانی هایی همچون امضاهای طلایی مواجه نباشیم. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار