عصر خدماتاستانداردهای ریلی | عصر خدمات

تجهیزات متروی شهر آفتاب؛
با بومی‌سازی سیستم کنترل هوشمند ریلی از سوی یکی از شرکت‌های مستقر در پارک فناوری پردیس، ایستگاه متروی شهر آفتاب به منظور کنترل هوشمند قطار به این سیستم مجهز شده است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار