عصر خدماتاستاندارد سازی مدارس شاهد | عصر خدمات

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش گفت: اداره کل شاهد این وزارتخانه اولویت کار در مدارس را کیفیت بخشی و استانداردسازی قرار داده است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار