عصر خدماتاستانداری تهران | عصر خدمات

استاندار سابق تهران مطرح کرد:
استاندار سابق تهران با بیان اینکه فرصت برای خدمت دائمی نیست، گفت: باید از فرصت حداکثر استفاده را برای خدمت به مردم داشته باشیم. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار