عصر خدماتاستان زنجان | عصر خدمات

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان گفت: از ابتدای پارسال به متقاضیان وام خوداشتغالی بیش از 60 میلیارد و 500 میلیون ریال ارائه شده است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار