عصر خدماتاسترس | عصر خدمات

محققان دریافتند که گروه درمانی، روشی موثر برای درمان اضطراب در جوانان است. ادامه
مسؤل بخش نوروسایکوتراپی کشور:
یک مسؤل بخش نوروسایکوتراپی کشور با تشریح اینکه براساس شاخص‌های جهانی در جدیدترین آمارها، تهران ششمین شهر پراسترس جهان گزارش شده است، گفت: استرس آنقدر اهمیت دارد که از ۹۵درصد عوامل بیماریها استرس از مهمترین عوامل است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار