عصر خدماتاستعدادهای برتر | عصر خدمات

در کمیسیون نخبگان شورای انقلاب فرهنگی تاکید شد
در نود و سومین جلسه کمیسیون نخبگان و آینده‌نگاری علم و نوآوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اجرای طرح شناسایی و هدایت تحصیلی استعدادهای برتر (شهاب) به منظور شناسایی استعدادهای برتر تاکید شد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار