عصر خدماتاستفاده از تلفن همراه حین رانندگی | عصر خدمات

معاون ترافیکی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ:
معاون ترافیکی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: جریمه استفاده از تلفن‌همراه حین رانندگی ۱۰۰ هزار تومان شد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار