عصر خدماتاستقرار پنجمین معاینه فنی سیار تهران | عصر خدمات

رئیس ستاد معاینه فنی شهر تهران از بهره‌برداری از پنجمین خط سیار معاینه فنی در میدان امام خمینی(ره) خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار