عصر خدماتاستیضاح وزیر تعاون | عصر خدمات

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد:
ماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: هیأت نظارت بر نمایندگان باید اتهامات مطرح شده در جلسه استیضاح وزیر کار را بررسی و نتیجه‌‌ را به مردم اعلام کند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار