عصر خدماتاسکنر تشخیص‌چهره | عصر خدمات

دستور نخست وزیر انگلیس
نخست وزیر انگلستان، روز گذشته دستور داد تا همه فرودگاه‌های این کشور تا دسامبر ۲۰۲۲ میلادی مهلت دارند تا تجهیزات خود را به جدیدترین اسکنر بیومتریک تشخیص چهره ارتقا دهند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار