عصر خدماتاشتباه در جرایم ثبت شده | عصر خدمات

مرد میانسال هر چه بیشتر به تاریخ و ساعت ثبت تخلف‌ها و محل‌هایی که جریمه در آن ثبت شده بود، دقت می‌کرد تعجبش بیشتر می‌شد. حتی دو مورد از تخلف‌ها در یک روز و یک ساعت و یک محل ثبت شده بود. حالا دنبال راهی می‌گشت تا این اشتباهات را برای پلیس بازگو کند و مجبور نباشد جریمه‌ای که مرتکب نشده را پرداخت کند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار