عصر خدماتاشتغال‌پذیری | عصر خدمات

جزئیات طرح کارورزی دولت را که قرار است ۷۰ هزار نفر را شاغل کند در این گزارش بخوانید. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار