عصر خدماتاشتغال برای مددجویان | عصر خدمات

مدیر کل بهزیستی استان تهران از افزایش اعتبار اشتغالزایی مددجویان در سال ۹۸ خبر داد و گفت: به محض اعلام مبلغ دقیق اعتبار،مددجویان را به بانک معرفی می کنیم. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار