عصر خدماتاشتغال پایدار | عصر خدمات

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تشریح علل گرایش مردم به مشاغل خدماتی از دولت خواست تا برای ایجاد اشتغال پایدار هزینه کند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار