عصر خدماتاشتغال کارجویان | عصر خدمات

پارک فناوری پردیس معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری «جشنواره کار صدف» را به منظور ارتباط مستقیم میان کارفرمایان صنایع مختلف با کارجویان برای جذب نیروی کار جوان در دانشگاه علم‌وصنعت ایران برگزار می‌کند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار