عصر خدماتاصفهان | عصر خدمات

استاندار اصفهان از بهره برداری از ۵۰ مدرسه در استان اصفهان تا پایان سال خبر داد و گفت: بیش از ۷۵ درصد این مدارس به صورت مشارکتی و با استفاده از ظرفیت خیرین احداث می شود. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار