عصر خدماتاصلاح نظام ارزی | عصر خدمات

یک کارشناس پولی و بانکی مطرح کرد:
یک کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اینکه برای رفع مشکل نقدینگی، کسی تا بحال به فکر خلق پول جدید، نیفتاده است، تاکید کرد، مادامی که برای نقدینگی کشور فکری نشود توفیقی در خصوص جراحی در بخشهای دیگر اقتصاد حاصل نخواهد شد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار