عصر خدماتاصلاح نظام بانکی | عصر خدمات

معاون نظارتی بانک مرکزی مطرح کرد:
معاون نظارتی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه‌‌ هیچ برنامه ای برای افزایش تعداد بانک ها نداریم، گفت: بانک مرکزی از ادغام بانک ها استقبال می کند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار