عصر خدماتاصلاح گران | عصر خدمات

شهردار تهران در مراسم «روز خبرنگار»:
شهردار تهران با تاکید بر نقش آزادی نقد در کاهش فساد، خبرنگاران را اصلاح گرایان جامعه دانست و از احساس مسئولیت آنان در قبال جامعه قدردانی کرد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار