عصر خدماتاصناف | عصر خدمات

معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از آغاز طرح نظارتی ویژه خدمات عمومی و دولتی در استان از 10 تیرماه جاری لغایت 10مرداد ماه خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار