عصر خدماتاطلاعات | عصر خدمات

مدیر فنی اپلیکیشن فانوس:
مدیر فنی اپلیکیشن فانوس بابیان اینکه این آپ امکان ارائه اطلاع را به زائران دارد، گفت: با استفاده از سیستم برخط پیدا کردن مکان موکب‌ها و اورژانس برای زائران آسان شده است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار