عصر خدماتاعتبارات بیمه سلامت | عصر خدمات

مدیرکل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت:
مدیرکل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت درباره وضعیت اعتبارات این سازمان بیمه‌گر در سال جاری و چگونگی پوشش رشد تعرفه‌های پزشکی توضیح داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار