عصر خدماتاعتبارات تملیک دارایی | عصر خدمات

نوبخت در دیدار با خیرین مدرسه‌ساز:
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات تملک دارائی و سرمایه‌ای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در سال جاری خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار