عصر خدماتاعتبار طرح ترافیک 97 خبرنگارن | عصر خدمات

دبیر کارگروه بررسی مدارک و اسناد متقاضیان:
دبیر کارگروه بررسی مدارک و اسناد متقاضیان استفاده از سهمیه طرح ترافیک خبرنگاری گفت: طرح ترافیک سابق خبرنگاران تا اعلام وضعیت طرح سال ۹۸ اعتبار دارد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار