عصر خدماتاعتبار طرح خبرنگاران 97 | عصر خدمات

دبیر کارگروه بررسی مدارک و اسناد متقاضیان استفاده از سهمیه طرح ترافیک ویژه خبرنگاران از اعتبار طرح ترافیک سال ۹۷ خبرنگاران تا اطلاع ثانوی خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار