عصر خدماتاعتیاد | عصر خدمات

معاون شهردار تهران گفت: حدود ۱۴۰۰ بی‌خانمان که بخش زیادی از آنها معتاد هستند را تحت پوشش داریم. ادامه
عضو هیأت علمی مرکز مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی تهران :
عضو هیأت علمی مرکز مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بحرانهای اقتصادی و سیاسی در جریان بیماری‌ اعتیاد بی‌تأثیر نبود و این نگرانی وجود دارد که علاوه بر آسیب در حوزه درمان به دلیل کاهش سرمایه‌های اجتماعی با افزایش آمار مصرف مواد مواجه شویم. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار