عصر خدماتاعزام تیم جهاد کشاورزی | عصر خدمات

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: 10 تیم ارزیاب این سازمان برای بازدید و برآورد خسارت وارده به دام، اماکن دامی، صنایع کشاورزی در مناطق زلزله زده مستقر شده است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار