عصر خدماتاعزام زائران حج | عصر خدمات

معاون سازمان حج و زیارت:
معاون حج سازمان حج و زیارت گفت: براساس برنامه ریزی و زمانبندی های انجام شده، نخستین کاروان زائران حج تمتع ۱۷ تیرماه جاری ایران را به مقصد عربستان ترک خواهند کرد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار