عصر خدماتافتتاح خط 7 مترو | عصر خدمات

شهردار تهران در حاشیه جلسه دولت:
شهردار تهران گفت‌: خط 7 متروی تهران بزودی افتتاح می‌شود. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار