عصر خدماتافراد نوسواد | عصر خدمات

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی خبر داد
رئیس سازمان نهضت سواد آموزی با بیان اینکه عدم کاربرد مطالب آموخته شده در افراد نوسواد موجب بازگشت به بی‌سوادی می شود، از طراحی دوره آموزشی "تحکیم سواد" خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار