عصر خدماتافزایش بی ضابطه قیمت خودرو | عصر خدمات

افزایش قیمت پراید؛
با تشدید آشفتگی بازار لزوم نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای مدیریت بازار بیش از پیش احساس می شود اما این بخش سکوت کرده و راهکاری برای جلوگیری از افزایش بی ضابطه قیمت خودرو در سطح بازار ندارند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار