عصر خدماتافزایش تقاضا و تورم | عصر خدمات

بی تدبیری ها، سوء مدیریت‌ها و سلب اعتماد از اذهان عمومی باعث رفتار هیجانی مردم برای ذخیره کالا در منازل و انبارهای خانگی شده است که به مراتب اثرات منفی بیشتر از احتکاری‌های معمول دارد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار