عصر خدماتافزایش حجم نقدینگی | عصر خدمات

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام :
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که ریشه افت ارزش پول ملی افزایش ۲۵ برابری نقدینگی طی ۱۳ سال گذشته بوده است گفت: نقدینگی را نه کنترل بلکه باید هدایت کرد و از آن استفاده بهینه نمود. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار