عصر خدماتافزایش حقوق سربازان | عصر خدمات

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح جزئیات افزایش حقوق سربازان در سال ۹۸ را تشریح کرد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار