عصر خدماتافزایش حقوق معلمان | عصر خدمات

سرپرست آموزش و پرورش خبر داد
سرپرست آموزش و پرورش گفت: با اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی که برای اجرای طرح رتبه بندی در نظر گرفته شده است افزایش حقوق معلمان در احکام حقوقی آنان از شهریور اعمال می‌شود. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار