عصر خدماتافزایش حقوق کارکنان | عصر خدمات

رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح کرد
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت:به نظر می‌رسد میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان ظرف یک یا دو هفته آینده نهایی می‌شود و من آن را اعلام می‌کنم. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار