عصر خدماتافزایش شهریه دانشگاه ها | عصر خدمات

برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷؛
رئیس اتحادیه موسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی گفت: شهریه دانشگاه های غیرانتفاعی نسبت به سال تحصیلی گذشته ۱۰ الی ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار