عصر خدماتافزایش عرضه مرغ دولتی | عصر خدمات

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از کاهش قیمت مرغ به ۹۸۵۰ تومان در بازار خبر داد، دلیل این اتفاق افزایش عرضه مرغ دولتی به بازار است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار