عصر خدماتافزایش قطار | عصر خدمات

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه با اشاره به اینکه خطوط مترو براساس سرفاصله دو دقیقه ای طراحی شده، گفت: کمبود دو هزار واگن و عدم احداث و تجهیز پارکینگ ها دلایل اصلی محقق نشدن کاهش سرفاصله ها است . ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار