عصر خدماتافزایش قیمت دفتر مشق | عصر خدمات

وزارت صنعت، معدن و تجارت کاهش سقف تولید کاغذ داخلی، افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید، شدت ضریب وابستگی به واردات و هم‌چنین تحریم‌های ظالمانه را از مشکلات تاثیرگذار بر وضعیت کاغذ برشمرد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار