عصر خدماتافزایش مستمری | عصر خدمات

تامین‌اجتماعی اعلام کرد
معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی گفت: امسال، مستمری بگیران حقوق اردیبهشت را با اعمال افزایش‌ها دریافت کردند که این موضوع با توجه به شرایط اقتصادی کشور و دشواری‌های تامین نقدینگی‌های لازم دستاورد مهمی در این سازمان است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار