عصر خدماتافزایش مستمری | عصر خدمات

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: مکاتباتی با دولت برای افزایش مستمری مددجویان در سال 99 داشته ایم. ادامه
تامین‌اجتماعی اعلام کرد
معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی گفت: امسال، مستمری بگیران حقوق اردیبهشت را با اعمال افزایش‌ها دریافت کردند که این موضوع با توجه به شرایط اقتصادی کشور و دشواری‌های تامین نقدینگی‌های لازم دستاورد مهمی در این سازمان است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار