عصر خدماتافزایش مصرف مواد مخدر | عصر خدمات

عضو هیأت علمی مرکز مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی تهران :
عضو هیأت علمی مرکز مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بحرانهای اقتصادی و سیاسی در جریان بیماری‌ اعتیاد بی‌تأثیر نبود و این نگرانی وجود دارد که علاوه بر آسیب در حوزه درمان به دلیل کاهش سرمایه‌های اجتماعی با افزایش آمار مصرف مواد مواجه شویم. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار