عصر خدماتافزایش نرخ تاکسی | عصر خدمات

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی:
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها را به نصب چسب قیمت‌های جدید مشروط کرد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار