عصر خدماتافزایش نرخ خدمات خشک‌شویی‌ | عصر خدمات

رئیس اتحادیه خشک‌شویی و لباسشویی گفت که درخواست افزایش نرخ خدمات این صنف به صورت رسمی به اتاق اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار